Dolinska kanalizacija

Prednosti


Projekt Dolinska kanalizacija ima vrsto pozitivnih, posrednih in neposrednih učinkov:

 • z izboljšano pitno vodo vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva,
 • zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti voda,
 • zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja,
 • estetski vplivi,
 • izboljšanje kakovosti voda,
 • izboljšanje bivanjskih razmer,
 • izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva,
 • izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega razvoja,
 • zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost turizma in prehrambeno kmetijskega sektorja

Ureditev Dolinske kanalizacije bo imela na zdravje več učinkov. Z ureditvijo problematike se bomo izognili fekalni onesnaženosti pitne vode, ki je sedaj v deležu 17,3 odstotkov vseh analiziranih vzorcev. Zaradi tega je upravičeno pričakovati, da se bo nacionalno nadpovprečna obolevnost prebivalstva zmanjšala za 3 odstotke.


Regija ima dobro razvito turistično dejavnost, predvsem termalni turizem, ki ga bo v prihodnjih letih v skladu s strategijo in regionalnega razvoja še naprej razvijala.
Regionalni razvojni program za Pomurje v obdobju 2007–2013 predvideva letno:

 • 4 odstotno rast nočitev,
 • 5 odstotno rast turistov in
 • 10 odstotno rast prihodkov.

Izvedba investicije Dolinska kanalizacija je zato izrednega pomena, saj bo omogočila in spodbudila razvoj. Z izvedbo te skupine projektov bo celovito rešen problem čiščenja in odvajanja odpadne vode na območju celotnega Dolinskega, s čimer bodo doseženi nacionalni in evropski standardi na področju ravnanja z odpadnimi vodami in na področju varovanja okolja. S skupino projektov bo povečana opremljenost 27 komunalno opremljenih naselij, na novo priključenih 13.597 prebivalcev na javni kanalizacijski sistem in zmanjšane emisije vode za 17.744 PE.

Predvidena investicijska vrednost skupine projektov, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov ter čistilnih naprav je 27.277.460,00 €.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov