Občina Razkrižje

Kanalizacija in čistilna naprava Razkrižje


Obravnava odvajanje fekalnih vod na območju celotne občine Razkrižje.

Predvidena je izgradnja primarnih vodov v naseljih Gibina, Šafarsko, Razkrižje in Veščica, v skupni dolžini 8.019 m in 9 črpališči, od tega izgradnja gravitacijskih vodov v skupni dolžini 5.722 m in tlačnih vodov v skupni dolžini 2.297 m, kar daje osnovo za priključitev na kanalizacijski sistem tudi odročnejših krajev v občini, Koprive in Šprinca, ter drugih obrobnih delov te obmejne občine. Vzporedno z izgradnjo primarnega dela kanalizacije s čistilno napravo poteka tudi izgradnja sekundarnega dela omrežja. Na celotnem območju je zasnovan ločen sistem fekalne kanalizacije, kjer se posebej odvajajo fekalne vode po vodotesni kanalizaciji. Na glavnih in tudi stranskih kanalih, ki so priključeni na glavne kanale, je sistem odtoka vode gravitacijski, predvidena pa so tudi črpališča za dvig nivoja fekalne vode in delno tudi tlačne vode za prečrpavanje fekalne vode v jaške, kjer gravitacijsko teče naprej. Hkrati se predvideva priključitev kanalizacije na novo biološko čistilno napravo kapacitete 2.000 PE v naselju Gibina, s čimer bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za ocenjeno 1.125 PE.

Vrednost projekta znaša 2.990.472 €.

Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2011.

Kanalizacijo in čistilno napravo Razkrižje bo predvidoma upravljalo Javno podjetje Prlekija d.o.o..

Upoštevaje dejstvo, da se z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave Razkrižje celovito rešuje odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je to tudi največja investicija, ki se je v tej občini kdaj koli izvajala. Za obmejno prebivalstvo je to velikega pomena. Tudi zaradi občutka, da so ti obrobni kraji ob meji s Hrvaško deležni podpore, tako države, kot Evropske unije. Sodelovanje Občine Razkrižje v projektu Dolinska kanalizacije pa je lep primer dobre prakse projektnega povezovanja in sodelovanja občin na spodnjem povodju reke Mure.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov